Свободен пазар

Свободен пазар на електрическа енергия

От 17.07.2012 г. българският пазар на електрическа енергия е либерализиран за големи консуматори (привилегировани потребители). Това са фирми, присъединени на средно и ниско напрежение. Очаква се през 2016 г. да бъдат въведени т.нар. „стандартизирани товарови графици”, което ще даде възможност на битовите абонати също да избират своя търговец на електрическа енергия. Независимо от избора на доставчик, всеки клиент продължава да заплаща мрежови услуги, чиито цени са регулирани и не подлежат на договаряне.

Едно от условията за излизане на свободния пазар е липсата на просрочени задължения към настоящия доставчик.

 

Предимства на свободния пазар

Свободният пазар създава конкурентна среда и ограничава монопола. Kонкуренцията от своя страна води до по-качествени услуги и обслужване на по-ниски и реални цени. За разлика от регулирания пазар, където цените на енергията се определят от КЕВР, при либерализирания потребителите имат свободен избор между пазарните оферти, както и да оптимизират разходите си за електрическа енергия при прозрачни финансови условия. Цените и условията по договора се договарят свободно между страните. Вследствие от конкуренцията качеството и разнообразието на услугите се повишава.

 

Пазар на електроенергия в България

Електроенергията (разговорно „токът“) е като всяка друга стока. На пазара участват производители (електроцентрали), дистрибутори и вносители (търговци) и крайни клиенти.

Токът се пренася до потребителите по електропреносна мрежа („магистрали“) и се разпределя до всеки клиент чрез разпределителната мрежа.

Пазарът на ток се дели на:

1. Регулиран – цените, квотите и условията се определят от КЕВР

На регулирания пазар токът се доставя от компаниите – крайни снабдители в зависимост от региона:

2. Свободен – клиентът може да избере свободно своя доставчик и да договори цена и условия
Поискай оферта