За нас

За Синергон ХолдингЗа 20 години история:

"Синергон холдинг" е мажоритарен собственик в над 20 предприятия и притежава дялови участия в други 3 дружества. Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща седем отрасъла, като приоритет имат търговията, в това число и търговията с енергийни продукти, туризмът, строителството и химическата промишленост.

Днес "Синергон холдинг" АД е дружество с над 160 000 акционери и акционерен капитал от 18 358 849 лв., което го нарежда сред водещите холдингови структури в страната. Дружеството е сред най-високоликвидните на борсата. Книжата на компанията се търгуват на най-високия сегмент на БФБ-София, първи от всички холдингови дружества, правоприемници на приватизационни фондове.

Цели на Синергон Холдинг:

СТРАТЕГИЯ НА СИНЕРГОН ХОЛДИНГ
Поискай оферта